Polityka prywatności

KLAUZULA  INFORMACYJNA

w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję:

 1. Administratorem Danych jest Firma: KAMIL BODZIOCH z siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 582, NIP: 7352887187, REGON: 384770810. Osoba do kontaktu: Kamil Bodzioch, poczta e-mail: info@szkolahej.pl lub nr telefonu: +48 721-000-606.

 2. Celem zbierania Twoich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i numeru telefonu jest realizacja usługi (umowy).

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy).

 4. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom (np. Urząd Skarbowy) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą jednak przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu zakończenia realizacji usługi i gwarancji z tytułu jej świadczenia.

 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia i prawo do ograniczenia przetwarzania.

 7. Nie przysługuje prawo:

 • do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 do czasu zakończenie realizacji usługi,
 • do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO i realizacja usługi (umowy).
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 2. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

 3. Podanie danych osobowych wymienionych w ust. 2 jest wymogiem i wynika z celu i przedmiotu zamówienia. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność realizacji usługi.