Regulamin - Szkoła HEJ

 

REGULAMIN

 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską Hej
  z siedzibą w Lipnicy Wielkiej 582, 34-483 Lipnica Wielka, umowę cywilnoprawną zgodnie
  z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. W szkole Hej lekcje można rezerwować osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej szkoły www.szkolahej.pl

 3. Należność za lekcje należy uregulować maksymalnie na 1h przed rozpoczęciem zajęć.

 4. Godzina lekcyjna trwa około 55 minut (2h – 110 min itd.)

 5. Rezerwacja lekcji oznacza akceptację regulaminu.

 6. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

 7. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 8. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

 9. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają
  a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

 10. Osoby, które wykupiły lekcje oczekują na instruktorów w wyznaczonym i ustalonym miejscu, ze sprzętem gotowym do zajęć, a także z karnetem. (Cena lekcji nie obejmuje zakupu karnetu. Każdy uczeń przed przystąpieniem do lekcji musi wykupić karnet ważny co najmniej tyle ile trwa lekcja).

 11. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć
  w wyznaczonym przez szkołę miejscu.

 12. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.

 13. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.

 14. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

 15. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.

 16. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

 17. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem musi być zgłoszony do kierownika szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.

 18. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

 19. Każda lekcja odbywająca się poza stacją narciarską gdzie swoją działalność prowadzi szkoła narciarska Hej zobowiązuje Klienta do opłacenia karnetu dla instruktora oraz kosztów transportu.

 20. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez szkołę narciarską i snowboardową Hej.

 21. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarskiej Hej.

 22. Szkoła nie ubezpiecza klientów- sugeruje się, aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.

 23. Poprzez rezerwację na stronie internetowej, zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych szkoły Hej oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia jak również w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez szkołę Hej. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.